• Een voorbeeld voor de rest van Uithoorn: dit dak ligt vol zonnepanelen.

    Naomi Heidinga

Energieneutraal in 2050?

UITHOORN Wil Uithoorn in 2050 energieneutraal zijn, dan moet er nog veel gebeuren. Zo moet een omschakeling plaatsvinden naar duurzame energiebronnen. Zonne- en windenergie worden daarbij gezien als de belangrijkste bronnen. Of in onze regio genoeg plek is voor deze energiebronnen, is de vraag. Mogelijk hebben we andere regio's hard nodig voor het opwekken van duurzame energie.

Dat was de boodschap van Roos Gasseling, adviseur Milieuzaken van de gemeente. Ze verzorgde 10 april een presentatie aan de raad over de duurzaamheidsagenda van Uithoorn. Daarin liet ze een interessant overzicht zien, de Energiemix, dat een doorkijkje geeft naar 2050. In opdracht van provincie Noord-Holland heeft het bureau Overmorgen voor gemeenten in deze Energiemix inzichtelijk gemaakt wat de energiebehoefte per gemeente is in 2050, en uit welke energiebronnen geput zal worden. Voor Uithoorn geldt dat een groot deel van de energiebehoefte door inwoners zelf wordt ingevuld. Woningen zullen grotendeels worden verwarmd via warmtepompen. Daarnaast wordt energie opgewekt met zonnecollectoren en windturbines.

ZONNECOLLECTOREN Om Uithoorn van voldoende energie te voorzien, zijn waarschijnlijk 25 windturbines nodig, en zo'n 380 hectare aan zonnecollectoren. De ruimte is echter beperkt in de regio. Bovendien is het de vraag of we overal dergelijke zonnepanelen willen. "Uithoorn zal daarom waarschijnlijk afhankelijk zijn van andere regio's voor het opwekken van duurzame energie." Overigens is de Energiemix enkel een inschatting van de situatie in 2050, hoe de daadwerkelijke invulling zal zijn qua energiebronnen moet nog worden bepaald.

Naast het doorkijkje naar 2050, gaf Gasseling een overzicht van wat er tot dusver is gebeurd op duurzaamheidsgebied. In maart werd een bijeenkomst gehouden in De Schutse, waarbij inwoners werd gevraagd mee te denken over duurzame oplossingen. Een heel aantal oplossingen is uitvoerbaar, al moet nog worden bepaald hoe. Zo gaf een aantal inwoners aan graag een compostbak te willen, zodat GFT afval niet langer meegaat in het restafval. "Een aantal jaar geleden hebben we dit geprobeerd", aldus wethouder Hans Bouma. "Dat is toen mislukt, mensen wilden de bak niet in de tuin hebben." Het is daarom voor de gemeente zoeken naar een goede oplossing.

VEEL TE WINNEN Op het gebied van afvalinzameling valt sowieso nog veel te winnen. Per inwoner wordt nu nog teveel afval geproduceerd. Om dit aandeel naar beneden te krijgen, en ervoor te zorgen dat de inzamelingspunten goed worden gebruikt, gaat de gemeente inwoners actief informeren over de afvalinzameling.

Inwoners gaven tijdens de bijeenkomst in De Schutse graag hun eigen woning te willen verduurzamen, maar niet te weten hoe. Op dat vlak zou de gemeente wat kunnen betekenen door het geven van voorlichting, bijvoorbeeld over warmtepompen en woningisolatie. Ook kan de gemeente zaken faciliteren, zoals inwoners helpen bij het opstarten van een zonne-energiecollectief. De ideeën van inwoners worden meegenomen in de duurzaamheidsagenda. In mei praat de raad verder over dit onderwerp.

Naomi Heidinga

onderwerp.