• De bevolking mag haar mening geven over de verdere ontwikkeling van Schiphol. Bijvoorbeeld over het eventuele verder groeien van het aantal vluchten.

    René de Leeuw
  • De vragen gaan onder meer over het belang van het netwerk van Schiphol.

    René de Leeuw

Meepraten over toekomst van luchthaven Schiphol

SCHIPHOL De bevolking rond Schiphol en andere belanghebbenden kunnen zich tot en met 20 november uitspreken over de toekomst van Schiphol. Meer specifiek: over hoe het verder moet met de luchthaven in 2020-2030. De consultatie moet in december leiden tot een advies aan de minister dat een belangrijke rol gaat spelen in de politieke discussie over de toekomst van Schiphol. Daarmee staat er in de consultatie veel op het spel, zowel voor de luchtvaartsector als voor omwonenden.

Schiphol is begonnen als een vliegveldje van enkele hectaren groot in de noordoosthoek van de Haarlemmermeerpolder in een tijd dat vliegtuigen fragiele tweedekkertjes waren. Niemand kon zich toen voorstellen hoe groot Schiphol binnen een eeuw kon worden. Het hoort nu bij de top vier luchthavens in Europa en is een belangrijke motor voor de economie. Maar het succes heeft een keerzijde in de vorm van lawaai, uitstoot van CO2, vervuilende stoffen en fijnstof. Allemaal zaken waar niemand in 1920 enig benul van had. Intussen zijn rond Schiphol veel huizen gebouwd. De luchthaven botst op de grenzen van de groei. In 2008 is een maximum afgesproken van 500.000 vluchten per jaar tot en met 2020. Dat plafond is nu bereikt. De vraag is: hoe verder na 2020?

CONSULTATIE Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft de Omgevingsraad Schiphol (ORS) gevraagd een brede consultatie op te zetten om na te gaan hoe de bevolking denkt over de verdere ontwikkeling van de luchthaven. In de ORS zitten de luchtvaartsector/bedrijfsleven, honderd bewonersgroepen, ruim dertig gemeenten, het Rijk en de milieubeweging. De volksraadpleging draait op volle toeren en duurt tot en met 20 november.

HUISKAMER De consultatie omvat verschillende onderdelen. Opvallend zijn de vijf 'huiskamergesprekken'. "Die gesprekken vinden plaats in gebieden in het verlengde van de banen," zegt ORS-secretaris Johan Weggeman. "ORS-voorzitter Hans Alders, directieleden van sectorpartijen, regionale bestuurders en bewonersvertegenwoordigers maken hier tijd voor vrij. De gesprekken vinden plaats bij iemand thuis. In de praktijk betekent dit dat naast de gastvrouw of gastheer zo'n tien tot vijftien mensen uit de regio meedoen. Gevraagd worden mensen die zich met vragen of opmerkingen hebben gewend tot ministerie, gemeenten, sector, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol of ORS, maar niet persoonlijk bestuurders hebben gesproken. Die kans krijgen ze bij de huiskamergesprekken wel."

Er komen ook twee online gesprekken, op 14 en 15 november (20.00 tot 21.30 uur). Wie wil meepraten kan zich aanmelden via de ORS-website. Andere onderdelen zijn een belevingsonderzoek middels een aselecte steekproef onder bewoners in een ruime omgeving van Schiphol en een representatieve steekproef door het Rijk onder de gehele Nederlandse bevolking.

IEDEREEN Het onderdeel waar iedereen aan mee kan doen is het beantwoorden van een online vragenlijst op de ORS-website. Een teller op de site geeft aan dat er eind vorige week, halverwege de consultatie, ruim 1800 reacties binnen waren. Op de vragenlijst komen tal van kwesties voorbij. Waaronder: mag Schiphol na 2020 verder groeien dan 500.000 vluchten per jaar en zo ja hoeveel? Het uitplaatsen van vakantievluchten naar regionale luchthavens om op Schiphol ruimte te maken voor versterking van het intercontinentale netwerk. Het vervangen van korte vluchten door snelle treinen. De relatie tussen Schiphol en de economie. Welke maatregelen moeten worden genomen ter beperking van geluidhinder? Hoe kan gezondheidsschade worden tegengegaan? Moet geluid gemeten worden in plaats van alleen berekend? Moeten er meer of minder nachtvluchten mogelijk zijn dan het huidige maximum van 32.000 per jaar? Zouden er meer woningen nabij Schiphol gebouwd kunnen worden? Kortom: een hele waslijst. Wie de lijst invult, kan eigen ideeën aandragen. Mensen wordt gevraagd hun persoonlijke ervaringen mee te nemen als omwonende, reiziger of medewerker.

LUCHTVAARTDAG Op 8 december is er een luchtvaartdag voor een breed publiek die de consultatie afsluit. "Die dag worden de resultaten gepresenteerd," aldus Weggeman. "Inclusief die van de internetconsultatie. Verder krijgt de dag een sterk informatief karakter over thema's rond luchtvaart en omgeving." Aan het programma wordt nog gewerkt. In de weken voorafgaand aan de luchtvaartdag komen er tenslotte nog enkele openbare, voor iedereen bij te wonen themagesprekken met deskundigen. Data, locatie en thema's volgen nog.

MER Het nog niet beschikbaar zijn van de langverwachte MER (milieueffectrapportage) is volgens Weggeman geen belemmering om te reageren. "Het gaat bij Schiphol niet om een nieuw of nog onbekend fenomeen," zegt hij. "Schiphol ís er op dit moment in de omgeving met 500.000 vliegtuigbewegingen. Mensen ervaren de betekenis daarvan aan den lijve en hebben daar een mening over. In die mening is de ORS geïnteresseerd."

Het hele programma van de consultatie, alsmede de vragenlijst, is te vinden op de ORS-website: www.omgevingsraadschiphol.nl.

René de Leeuw