• Water op straat, dat is iets waar we rekening mee moeten houden. Straten zullen vaker blank komen te staan.

    Naomi Heidinga

Meer betalen voor riolering

UITHOORN De rioolheffing gaat met 5 procent omhoog. Vorige week stemde de gemeenteraad in met het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). In dIt plan staat beschreven hoe de gemeente omgaat met haar 'watertaken': de verwerking met hemel- en afvalwater. De heffing zal de komende jaren blijven stijgen, tot in 2048 een bedrag van 420 euro is bereikt. Het extra geld is onder meer nodig voor de aanleg van nieuwe riolering, vervanging van verouderde rioolstelsels en het klimaatbestendig maken van de buitenruimte.

Alle partijen waren het er over eens: het GRP is een deugdelijk plan. Het college van B en W en de ambtelijke organisatie kregen een pluim voor het goede werk. De raadsleden zaten ook op één lijn wat betreft het belang van goede communicatie naar inwoners.

UITLEGGEN Ze vinden dat de gemeente goed moet uitleggen waarom de heffing omhoog gaat en wat de gemeente met het geld gaat doen. Duidelijk moet ook worden gemaakt wat we in de toekomst kunnen verwachten. Water op straat is iets wat we moeten accepteren, staat in het GRP.

KLIMAATADAPTIEF Bovendien moet de gemeente inwoners en bedrijven verleiden om zelf maatregelen te nemen om Uithoorn klimaatadaptief te maken. Dat betekent dat de buitenruimte zo wordt ingericht dat extreme buien voor zo min mogelijk overlast zorgen. Voor inwoners kan dat betekenen dat ze de tuin anders in moeten richten: minder tegels en meer groen. De aanschaf van een regenton of keuze voor een sedumdak kan ook soelaas bieden.

COMMUNICATIE Over wanneer deze communicatie van de gemeente naar inwoners moet beginnen, verschilden de partijen van mening. Volgens PvdA, CDA en Groen Uithoorn had dit allang moeten gebeuren. De partijen hoopten met een motie ervoor te zorgen dat de gemeente zich aansluit bij het platform Rainproof, net als Amsterdam en Amstelveen. Op het platform (www.rainproof.nl) kunnen inwoners, bedrijven en instellingen terecht voor tips over hoe steden bestand kunnen worden gemaakt tegen hoosbuien.

TE VROEG Volgens wethouder Hans Bouma is het nog te vroeg om aan te sluiten bij een platform. Eerst moet de situatie in Uithoorn in kaart worden gebracht. Dan kan een maatwerkplan voor de gemeente worden opgesteld, waaruit een communicatieplan naar inwoners voortkomt. Hij riep daarom partijen op de motie niet te steunen.

TE DUUR Rainproof is bovendien erg duur, volgens de wethouder. Hoeveel aansluiten bij het platform kost, kon hij echter niet vertellen. Bouma's oproep vond gehoor: een meerderheid stemde tegen de motie, alleen de indieners (CDA, PvdA en Groen Uithoorn) waren voor.

THAMERDAL Ons Uithoorn raadslid Benno van Dam wilde meer weten over de wateroverlast in Thamerdal op 5 september. Door hevige regenval stonden straten onder water. Ook stroomde er water huizen binnen. Vanwege een stroomstoring op het gemeentehuis konden inwoners de gemeente niet bereiken. Dit leidde tot onvrede onder inwoners, die tevergeefs naar de gemeente belden.

COMPLIMENTEN "We hebben juist van inwoners complimenten gekregen over de snelheid waarmee we als gemeente hebben gehandeld. Toen bleek dat de telefoon niet werkte, zijn we naar de mensen toegegaan," aldus Bouma. Situaties als in Thamerdal worden met het nieuwe GRP in de toekomst niet voorkomen. "Een situatie als 5 september kan zich in de toekomst ook voordoen."

Naomi Heidinga