• Inwoners zullen moeten wennen aan water op straat.

    ANP Foto

Meer geld nodig voor riool om stortbuien te kunnen verwerken

UITHOORN De rioolheffing voor huishoudens gaat omhoog met 5 procent. De komende jaren zal de heffing waarschijnlijk blijven stijgen. Wanneer het gemeentebestuur het advies van zijn ambtenaren volgt, zal de heffing in 2045 een niveau van 420 euro bereiken. Er is namelijk meer geld nodig voor het riool: niet alleen om delen van verouderde stelsels te vervangen, maar ook om de gemeente klimaatadaptief te maken. Dat betekent dat er maatregelen worden getroffen om wateroverlast door hevige regenval in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Naomi Heidinga

Eén en ander blijkt uit de Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) 2018-2022. In dit plan wordt onder meer vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het inzamelen en verwerken van afvalwater en hemelwater. Het waterschap zorgt vervolgens voor de zuivering van het afvalwater.

WAARDE In de Uithoornse grond ligt ruim 140 kilometer aan rioolbuis en 87 kilometer aan druk- en persriolering. De totale vervangingswaarde wordt geschat op circa 111 miljoen euro. De gemeente besteedt jaarlijks dan ook veel geld aan haar 'watertaken'. Elk jaar is er zo'n 3,5 miljoen euro voor nodig. Dit geld wordt niet alleen besteed aan het vervangen en verbeteren van voorzieningen, maar ook aan reiniging en inspectie en het uitvoeren van onderzoeken. Het totale bedrag wordt bekostigd met de opbrengsten uit de rioolheffing. Dit wordt betaald door burgers en bedrijven.

VERVANGEN Voor de toekomst is dit bedrag van 3,5 miljoen euro echter niet genoeg. Dat heeft een aantal oorzaken. De Uithoornse wijken worden ouder, en daarmee de riolering. De technische levensduur van rioolbuizen is vijftig jaar. Dat betekent niet dat de buizen allemaal vervangen moeten worden, mogelijk gaan ze langer mee. Wel moet de gemeente inzichtelijk krijgen wat de conditie is van de riolering. Op sommige plaatsen zal het rioolstelsel wel moeten worden vervangen.

KLIMAAT Een andere kostenstijging wordt veroorzaakt door de noodzaak om de gemeente klimaatadaptief te maken. Er valt steeds meer neerslag in korte tijd. Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, zoals onlangs in Thamerdal, moeten aanpassingen aan de buitenruimte worden gemaakt. Er moeten bijvoorbeeld hoogteverschillen worden aangebracht. Door de straat en parkeervakken te verlagen, kan bijvoorbeeld tijdelijk water op straat worden opgevangen, zonder dat dit de huizen in stroomt. Inwoners zullen moeten wennen aan water op straat.

INWONERS Niet alleen de gemeente moet maatregelen treffen om Uithoorn klimaatproof te maken. Ook voor inwoners en bedrijven is een taak weggelegd. Particulieren kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om hun tuin niet helemaal te betegelen. Bedrijven kunnen helpen door het toepassen van waterdoorlatende bestrating op de parkeerplaats.

COMMUNICATIE De komende jaren zal de gemeente volop moeten communiceren naar inwoners, om duidelijk te maken waarom de kosten voor het riool omhoog gaan. Ook is het voor de gemeente zaak om duidelijk te maken wat inwoners en bedrijven zelf kunnen en moeten doen.

DEBAT De gemeenteraad debatteert vanavond over het GRP.