• Google maps

'Meevallers' dempen financieel tekort voor gemeente Uithoorn

UITHOORN De gemeente Uithoorn eindigt 2018 niet met 1,5 miljoen euro in de min, maar met 'slechts' 760.000 euro. Betere afspraken met zorgverleners en een positief resultaat uit bouwgrond zorgen ervoor dat de jaarrekening minder negatief is dan in eerste instantie werd verwacht. 

De gemeente laat in de jaarrekening 2018 een beter resultaat zien dan aanvankelijk gedacht. Het tekort valt 790.000 euro lager uit dan waar de gemeente rekening mee hield. Het nadeel komt uiteindelijk uit op 760.000 euro in plaats van de verwachte ruim 1,5 miljoen euro.

GEEN VERRASSING Dat de gemeente afsluit met een tekort komt niet als verrassing. 'Het heeft met name te maken met de hoge(re) kosten voor de jeugdzorg', zo verklaart de gemeente. 'Deze zorgtaak is sinds 2015 overgeheveld vanuit het Rijk naar de gemeente en is een aanzienlijke kostenpost.'

"Echter, we hebben onlangs betere afspraken kunnen maken met zorgverleners, waardoor de kosten voor specialistische jeugdhulp lager zijn uitvallen", legt wethouder Hans Bouma van Financiën uit.

BOUWGROND Een andere reden waarom het tekort is teruggedrongen is omdat de gemeente in 2018 een positief resultaat uit bouwgrond kon realiseren. Dit leverde de gemeente een bedrag op van 0,8 miljoen euro. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het overgebleven tekort van 760 duizend euro te dekken uit de budgetegalisatiereserve.

Wethouder Bouma is tevreden met het verbeterde resultaat over 2018. Ook het proces om deze jaarrekening te maken is volgens de wethouder beter verlopen dan voorgaande jaren. "De voornaamste reden van het tekort is, zoals al eerder benoemd, de zeer hoge kosten voor jeugdzorg. De stijgende kosten in de jeugdzorg is een ontwikkeling die zich landelijk aftekent", weet Bouma. "Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg en hebben te maken met flinke bezuinigingen door het Rijk. Als gemeenten hebben we gezamenlijk de noodklok geluid in Den Haag." 

EXTRA MIDDELEN En niet zonder resultaat. "Het kabinet heeft onlangs besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. In 2019 gaat het om 420 miljoen euro en in 2020 en 2021 om jaarlijks 300 miljoen euro. Aanvullend wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de komende maanden afspraken gemaakt tussen Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren."

De gemeenteraad buigt zich donderdag 27 juni over de Jaarrekening. Deze vergadering, die plaatsvindt op het gemeentehuis is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk en begint om 19.30 uur. De jaarstukken zijn ook te lezen op de website www.uithoorn.nl. Toets als zoekopdracht 'jaarrekening' in.