• Een impressie van de sneltekenaar - in Uithoorn wordt een cultureel centrum gemist.

    Naomi Heidinga

Wat is Uithoornse cultuur?

UITHOORN Wat verstaan we onder cultuur? En heeft Uithoorn cultuur? Twee van de vragen die werden gesteld aan inwoners op dinsdag 26 november. In de Thamerkerk werd een participatiebijeenkomst gehouden over kunst en cultuur. De input van deelnemers wordt gebruikt voor de cultuurnota. Inwoners missen een cultureel centrum, zo bleek. En evenementen mogen wel wat diverser, zodat ze interessant zijn voor een breder publiek.

Participatie is het toverwoord binnen de politiek. Inwoners moeten steeds meer bij het beleid worden betrokken. Met de participatiebijeenkomst in de Thamerkerk deed de gemeente in ieder geval haar best. Met een snelle hap, een sneltekenaar en een applaussessie om het ijs te breken, zat de stemming er al snel goed in.

De laatste cultuurnota van Uithoorn dateert van 2009. Hoogste tijd dus om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten. Helemaal met een burgemeester aan het roer met een liefde voor kunst. Pieter Heiliegers mocht de avond dan ook openen. Aan aanwezigen werd vervolgens een aantal vragen en stellingen voorgelegd. Op de vraag: 'Heeft Uithoorn cultuur?' gaf een meerderheid het antwoord 'ja'.

PIJLERS Vervolgens werd uitleg gegeven over de cultuurnota. Deze rust op vier pijlers: kunst als middel, cultuureducatie, erfgoed en kunst in de openbare ruimte. Tot zover het plenaire gedeelte. Daarna hadden aanwezigen de kans hun mening en aanbevelingen te geven aan de hand van de vier thema's.

Alle kinderen tussen 0 en 18 jaar zouden in aanraking moeten komen met cultuurAls bij een speeddate werd telkens gewisseld, zodat men als groep steeds een nieuw onderwerp en nieuwe gesprekspartners kreeg.

ERFGOED Bij het onderwerp 'erfgoed' ging het volgens aanwezigen onder meer over het behoud van kenmerkende gebouwen, zoals de Schanskerk. Die zou bijvoorbeeld als culturele ruimte kunnen dienen, zo werd geopperd. De geschiedenis van Uithoorn meer zichtbaar maken, was een ander idee. Verhalen uit heden en verleden zouden op één of andere manier met elkaar moeten worden verbonden.

JEUGDCONCERT 'Alle kinderen tussen 0 en 18 jaar zouden in aanraking moeten komen met cultuur,' was één van de opmerkingen over cultuureducatie. Een jaarlijks jeugdconcert voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8 was een ander idee. Alles valt en staat echter met voldoende financiële middelen. "Vorig jaar hebben we schoolkinderen een week lang muziek laten maken," aldus Jan Kas van muziekvereniging Tavenu. "Dat wilden we graag jaarlijks doen, maar daarvoor is geen subsidie."

CULTURELE PLEK Het ontbreekt in Uithoorn aan een culturele plek, iets als ANNA in Amstelveen. Mogelijk kan de Hoeksteen deze rol gaan vervullen, of de eerder genoemde Schanskerk. Daar is wellicht ook plek voor toneelverenigingen. Nu is er niet voldoende ruimte voor deze clubs. Opgeroepen werd ook tot een meer divers cultuuraanbod. Het aanbod mag ook groter, bijvoorbeeld met meer festivals. En het zou leuk zijn wanneer in plaats van een avond met Hollandse hits ook eens een ander type feest zou worden georganiseerd.

Van alle kunst in de openbare ruimte zou een boek kunnen worden gemaakt. Of een fiets- of wandelroute langs de beelden. Voor nieuwe beelden in de buitenruimte zou de gemeente inwoners om input moeten vragen. Kortom: ideeën genoeg, nu nog deze verwerken in de nota. Meedenken over kunst en cultuur? De gemeente zoekt mensen voor in een klankbordgroep.

Naomi Heidinga