• Robert Vos

Plan voor uitbreiding van woonwijk Kootpark-Oost

UITHOORN UBA Projectontwikkeling B.V. en Townspace Property B.V. hebben de gemeente om medewerking gevraagd voor de bouw van woningen op het door hen respectievelijk aangekochte Connexxionterrein en de locatie van het zwembad in Kootpark-Oost. Het college is verheugd dat hier binnen afzienbare tijd woningen worden gebouwd.

Het gebied tussen het Burgemeester Kootpark, de Zijdelweg, de Jacob Obrechtweg en de Koningin Máximalaan is op dit moment voor een deel bedrijventerrein. De gemeenteraad heeft in de structuurvisie (2011) vastgesteld dat het gehele gebied een woongebied (Kootpark-Oost) ingericht moest worden als die kans zich zou voordoen.

In november 2012 kocht Townspace Property B.V. de grond en de gebouwen van het zwembad. Begin 2017 heeft UBA Projectontwikkeling B.V. het terrein van Connexxion en het voormalige gebouw van de Rabobank gekocht. Zij hebben de gemeente om medewerking gevraagd voor de bouw van woningen op de betreffende locaties. Het college van B en W heeft hiertoe positief besloten en vertrekpunten voor de ontwikkeling van Kootpark-Oost vastgesteld. Tussen de beide locaties ligt een gemeentelijk parkeerterrein, dit terrein wordt ook bij de ontwikkeling betrokken.

In een door alle partijen te ondertekenen intentieovereenkomst is vastgelegd dat ze gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken.

Het uitgangspunt is dat de ontwikkeling past binnen de eerder door de gemeenteraad vastgestelde kaders en de uitgangspunten voor het totale gebied die in het voorjaar van 2017 door B en W zijn vastgesteld. Deze gaan onder meer over de herontwikkeling van het gebied Kootpark-Oost, de gewenste woningtypen, de stedenbouwkundige structuur en de kwaliteit van de openbare ruimte. In het voorjaar van 2017 is er een drukbezochte inloopbijeenkomst voor omwonenden en inwoners van Uithoorn gehouden waarin de uitgangspunten en de eerste ideeën van UBA voor het Connexxionterrein zijn besproken.

In 2005 besloot de gemeenteraad de subsidie voor het zwembad stop te zetten als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen op de gemeentebegroting. Het argument daarvoor was dat een bijdrage in de exploitatie van een zwembad geen gemeentelijke kerntaak is.

Met de vaststelling van de gemeentelijke structuurvisie in 2011 is de bouw van woningen op het terrein van het zwembad en sauna De Otter mogelijk gemaakt. Townspace property B.V. heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om woningen te bouwen op het terrein. Daarmee komt de sluiting van zwembad De Otter volgens de gemeente in zicht.

De twee ontwikkelende partijen en de gemeente trekken samen op in het verder vormgeven en op elkaar afstemmen van de plannen. Daarbij moet ook duidelijk worden welke planning haalbaar is en wanneer de bouw zou kunnen starten. Binnenkort volgt een tweede inloopbijeenkomst waarbij, naast de plannen voor het Connexxionterrein, ook de plannen voor de zwembadlocatie en het parkeerterrein worden getoond.