• Een aantal insprekers droeg symbolisch een mondkapje, niet alleen vanwege de schadelijke effecten voor de gezondheid van de luchtvaart (uitstoot fijnstof) , maar ook omdat er 'werk aan de winkel' is voor Uithoorn op dit dossier.

    Naomi Heidinga

Discussie over 'nee' tegen Schiphol

UITHOORN Na inwoners was het donderdag de beurt aan de raad om zich uit te spreken over Schiphol en het voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij wil de luchthaven na 2020 onder voorwaarden laten groeien tot 540.000 vluchten per jaar. De raad werd het niet eens over een eenduidige boodschap aan de minister. Een ferm nee tegen het voorstel werd niet door de meerderheid gesteund.

De raadszaal barstte donderdag uit zijn voegen, de publieke tribune zat overvol. Vijf insprekers hielden een vurig pleidooi voor een duidelijke uitspraak van het gemeentebestuur: Schiphol mag niet meer groeien, genoeg is genoeg. De geluidsoverlast, schadelijke effecten voor milieu en gezondheid en de veiligheid; het zijn redenen tot zorg voor inwoners en politici. Dat de balans zoek is tussen de lusten en lasten van Schiphol, daar zijn raadsleden het over eens. Net als dat de hinder moet worden beperkt. Eerder gemaakte afspraken over hinderbeperking zijn nooit nagekomen. En dat moet eerst maar eens gebeuren, voor er kan worden gesproken over groei.

Juist over deze mogelijke groei van het aantal vliegbewegingen konden de partijen het niet eens worden. PvdA, DUS!, DURF! en Ons Uithoorn willen een ferm tegen het voorstel van de minister. Van groei kan geen sprake zijn. Gemeentebelangen, VVD en CDA zitten er anders in. Groei op dit moment kan niet, want dat zou meer hinder opleveren. In de toekomst is het wellicht wel mogelijk, wanneer technische innovaties elektrisch vliegen mogelijk maakt.

Een verschil in aanpak dus, waarin men elkaar niet wist te vinden. VVD, Gemeentebelangen en CDA willen een 'open grondhouding' om het gesprek aan te gaan over Schiphol; volgens PvdA, DUS!, DURF! en Ons Uithoorn is die tijd wel voorbij. "Het verhaal van meer groei en minder hinder hebben wij iets te vaak gehoord," aldus PvdA raadslid Els Gasseling "Dat geloven wij echt niet meer."

Het raadslid schetste een somber beeld over de gevolgen van de groei tot 540 duizend vluchten. "Dat betekent ruim honderd vliegbewegingen erbij per dag, waarvan vijftig starts. Het grootste deel zal worden afgewikkeld op secundaire banen, met name de Aalsmeerbaan. We kunnen rekenen op minstens dertig extra starts per dag."

Het werd donderdag een marathonsessie. Drie moties werden ingediend, waaronder een voorstel van Groen Uithoorn om de Aalsmeerbaan in het geheel maar af te schaffen. Het lukte de partijen niet om tot een eensluidende boodschap te komen. Tot teleurstelling van de inwoners die het volhielden tot het einde van de vergadering. De motie van Gemeentebelangen, VVD en CDA werd door een meerderheid gesteund. Dat betekent niet dat Uithoorn zal instemmen met het voorstel van de minister, aldus de partijen. Eerst moeten maatregelen worden getroffen om de huidige overlast te beperken, voor er gesproken kan worden over groei.

De verliezers waren teleurgesteld. Volgens hen doet de uitkomst van de raadsvergadering geen recht aan de uitkomsten van de enquête die gehouden werd onder inwoners. Daarin gaf 35 procent van de respondenten (1397) aan dat de luchthaven niet mag groeien en 43 procent was de mening toegedaan dat Schiphol niet verder mag groeien. "We hebben geprobeerd eruit te komen," aldus DUS! raadslid Judith Beuse. "Het gaat hier echt om een principiële keuze: wel of geen groei van de luchthaven. Over zo'n principe kun je niet heenstappen."