• René de Leeuw

Raad Uithoorn trekt samen op tegen overlast Schiphol

UITHOORN De balans tussen Schiphol en de omgeving is naar de mening van het gemeentebestuur van Uithoorn verstoord. Omdat Schiphol veel invloed heeft op de gemeenschap en inwoners, maakt de gemeenteraad gezamenlijk een vuist om de leefbaarheid in de toekomst te garanderen.

Uithoorn moet volgens de gemeenteraad een gezonde en prettige plek blijven om te leven en kinderen te laten opgroeien. 'De geluidsoverlast die we van Schiphol ondervinden moet daarom binnen acceptabele grenzen blijven. Bovendien willen ook in de toekomst woningen kunnen bouwen in al bestaande woongebieden om de leefbaarheid, evenwichtige bevolkingsopbouw en belangrijke voorzieningen te behouden. Wat ons betreft is de groei van Schiphol vóór 2020 niet aan de orde en voor de periode daarna moeten goede afspraken gemaakt worden die ook worden nagekomen,' aldus de gemeenteraad.

De afspraken uit het Aldersakkoord uit 2008 moeten volgens de raad nagekomen worden. 'Het kan niet zo zijn dat Schiphol groeit terwijl er nog steeds geen hinderbeperkende maatregelen zijn genomen. Dat vraagt om een andere weging van verschillende onderzoeksresultaten: leefbaarheid moet een veel belangrijker criterium worden dan nu het geval is. Pas als de afspraken zijn nagekomen is Uithoorn bereid om te praten over verdere groei na 2020.'

De gemeenteraad trekt daarbij gezamenlijk op. 'We hebben in 2016 een werkgroep Schiphol met vertegenwoordigers van de politieke partijen (raadsleden) en college ingesteld die regelmatig bijeenkomt om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en acties voor te bereiden. Zo doen we zelfonderzoek naar een mogelijke verlegging van vliegroutes. De raadswerkgroep is in overleg met de directie van Schiphol om ervoor te zorgen dat de hinderbeperkende maatregelen er nu echt komen. In het laatste gesprek heeft Schiphol laten zien daarvoor open te staan en serieus te kijken naar de mogelijkheden. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij dat bekend maken.'

Daarnaast is de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau in gesprek met het Rijk en de provincie om de belangen van Uithoorn en De Kwakel te behartigen. 'We hebben regelmatig contact met politieke partijen in de Tweede Kamer om de positie van Uithoorn en de onevenredige belasting van de zuidoosthoek onder de aandacht te brengen.'