• Naomi Heidinga

Uithoorn scoort 'gemiddeld' in burgerpeiling

UITHOORN De gemeente scoort gemiddeld wanneer het gaat om de dienstverlening, het woon- en leefklimaat en welzijn en sport. Dat betekent dat de scores van Uithoorn weinig afwijken van het landelijk gemiddelde. Alleen wat betreft de relatie tussen inwoner en gemeente doet Uithoorn het slechter: met een 5,6 zit de gemeente onder het landelijk gemiddelde van 6,1. Een en ander blijkt uit een burgerpeiling die begin dit jaar is uitgevoerd. 1800 inwoners werden hiervoor uitgenodigd; 492 deden uiteindelijk mee. Daarmee is de steekproef volgens de onderzoekers voldoende representatief, ook qua opbouw. De peiling werd onlangs besproken tijdens een commissievergadering.

WOONOMGEVING Met een score van 6,7 zit Uithoorn precies op het landelijk gemiddelde wat betreft het woon- en leefklimaat. Inwoners zijn tevreden over het woon- en leefklimaat en 'voelen zich thuis'. Een grote meerderheid zegt zich meestal of altijd veilig te voelen in de buurt en er wordt weinig overlast ervaren van buurtbewoners. Inwoners zijn minder tevreden over het onderhoud in de buurt, zoals het onderhoud van perken en plantsoenen. Volgens de respondenten kan de gemeente meer doen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren, onder andere door inwoners hierbij meer te betrekken.

VOORZIENINGEN Over voorzieningen in de buurt als parkeergelegenheid, groen en winkels is men tevreden. Minder te spreken zijn inwoners over de beschikbaarheid van basisonderwijs in de buurt. Qua zorgvoorzieningen doet de gemeente het goed, wat betreft het ov, sport en welzijn zijn er volgens de respondenten verbeteringen mogelijk.

VERTROUWEN De respondenten zijn minder positief wanneer het gaat om de relatie tussen de gemeente en inwoners. Slechts 18 procent zegt veel vertrouwen te hebben in de gemeente. Landelijk gezien ligt dit percentage op 34 procent, bijna het dubbele. Volgens wethouder Hans Bouma kan deze slechte score te maken hebben met de tijd waarin het onderzoek is gedaan, namelijk toen de gemeente bezig was met de besluitvorming rond de Uithoornlijn. "Dat riep veel emoties op bij inwoners." De lage scores komen daarom niet geheel onverwacht. "Al mag de Uithoornlijn niet dienen als excuus."

BRIEVEN Volgens Ons Uithoorn raadslid Benno van Dam kan de lage score van de gemeente ook te maken hebben met de beantwoording van brieven van inwoners. De beantwoording laat volgens Van Dam regelmatig te lang op zich wachten (langer dan de wettelijke termijn van zes weken) en ook is deze soms 'halfslachtig'. Dit leidt tot onvrede bij inwoners. Hij wilde daarom van de wethouder weten of dit proces niet kan worden gemonitord, om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. Volgens de wethouder is dit echter lastig, vanwege de gekozen werkwijze van de gemeente.

VERBETERING Verbeterpunten zijn verder onder meer: het betrekken van inwoners bij plannen en activiteiten en het handhaven van regels. Ook kan de gemeente beter luisteren naar haar burgers: slechts 11 procent van de respondenten vindt dat de gemeente dit voldoende doet.

COMMUNICATIE De uitkomsten van het onderzoek worden door de gemeente nader bekeken om te bezien waar verbetering mogelijk is. Een aantal acties staat al op stapel: naast het verbeteren van de dienstverlening, wil de gemeente beter communiceren met inwoners.

Naomi Heidinga