Stelling 1: 'Groen of woningen?'


 UITHOORN In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Uithoorn de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De eerste stelling luidt:

'Groen moet worden opgeofferd voor woningen'

VVD: ONEENS

Uithoorn en De Kwakel zijn juist door hun groene karakter een fijne plek om te wonen en daar moeten we dus zuinig op zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat er niets meer kan. We hebben een grote behoefte aan woningen in de hele regio en met gezond verstand kunnen we nog wel degelijk bouwen zonder dat het groene karakter verloren gaat. Er is ook een verschil tussen een braakliggend onkruidveldje en een park. Ook aan de rand van het buitengebied zijn nog wel mogelijkheden. We moeten er namelijk ook voor waken dat we op vele plekken de hoogte in gaan of dat elk pleintje of plantsoentje wordt volgebouwd. Ook dat past niet bij het karakter van onze dorpse gemeente.

Groen Uithoorn: ONEENS

Oneens, je kunt niet alles volbouwen. Het moet leefbaar blijven. Er moet een gezond evenwicht zijn tussen groen en woningen. Mensen willen wonen in een groene rustige omgeving. Er moet voldoende ruimte zijn om buiten te bewegen, wandelen en voor kinderen om te spelen.

Ons Uithoorn: ONEENS

Uithoorn is relatief rustig en heeft een groen karakter. Voor veel inwoners is juist dit de reden om hier te wonen. Vandaar onze wens om het 'groene karakter' van buurten en wijken te behouden: 'Wat groen is moet groen blijven!' In Uithoorn is een aantal nieuwbouwlocaties in zicht. Voorbeelden zijn Legmeer West en De Vleeshoek. Op deze plekken is het opofferen van resp. een weiland en een braakliggend terrein ten gunste van woningbouw een goede zaak. We willen immers allemaal wonen en er is schaarste. Maar we moeten waken voor een sluipmoord op het groen. Daarom waren we in 2016 tegenstander van plannen voor de bouw van een appartementencomplex op het (groene) Herman Gorterhof.

CDA: ONEENS

Groen moet worden opgeofferd voor woningbouw? Natuurlijk niet! Groen moet juist zoveel mogelijk worden geïntegreerd in de woningbouw. Het CDA staat voor kwaliteit van leven en is voor een gemeente die we door kunnen geven. Graag zo plezierig en prettig mogelijk. Daar hoort groen bij!

PvdA: ONEENS

Een groene leefomgeving is belangrijk, bomen en planten zijn goed voor de luchtkwaliteit en ons welbevinden in het algemeen. Wij wonen in een dichtbevolkt gebied. De open ruimtes die we nog hebben moeten behouden blijven. Om te wandelen, te fietsen en van de natuur te genieten.
Er is daarnaast een grote behoefte aan nieuwe woningen in onze regio. Die moeten gebouwd worden op plaatsen waar geen sprake is van ernstige aantasting van groene gebieden. Bijvoorbeeld oude kassengebieden, bedrijventerreintjes of landbouwgrond. In Uithoorn is helaas niet veel ruimte meer voor nieuwe woningen, mede door de beperkingen in verband met Schiphol. Woningbouw zelf moet ook "vergroenen". Dat is ook nodig in verband met de steeds vaker voorkomende wateroverlast door klimaatverandering. Dus: tuinen met groen in plaats van tegels. Gevels, muren en wanden kunnen groen worden door klimplanten en verticale beplanting. Groene daken en terrastuinen, liefst ecologisch aangelegd. Bestrating kan voor een deel met (half) open en poreuze drainstenen plaatsvinden. Goed onderhouden en gevarieerd groen in de openbare ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid, en bewoners kunnen zelf een steentje bijdragen door hun eigen tuin groener aan te leggen.

DUS!: ONEENS

De balans tussen woonruimte en groen zorgt voor een gezonde leefsituatie. Een groene omgeving is rustgevend, nodigt uit om naar buiten te gaan en actief te zijn. Bomen, struiken en planten nemen fijnstof op en CO2. Ze beschermen tegen hitte en zorgen dat het regenwater weg kan. Bijen en vlinders zijn noodzakelijk voor de biodiversiteit. Groen is dus noodzakelijk. 
Huizen hebben we ook nodig en iedereen heeft eigen wensen. Nog te vaak gaan we uit van rijtjeshuizen, villa's en flats. Terwijl er zoveel nieuwe mogelijkheden zijn. Tiny houses, appartementen met een gezamenlijke tuin, woningen voor meerdere generaties, zorgwoningen voor ouderen. Met groene daken of verticale tuinen. DUS! is voor innovatief bouwen in plaats van traditionele bouw. Samen met inwoners en vooruitstrevende architecten kan de gemeente een creatief plan maken. We zijn ervan overtuigd dat in de bestaande bebouwde kom met behoud van groen ruimte is voor een vernieuwende en mooie vorm van wonen. 
Ook vindt DUS! het belangrijk om naar het bedrijventerrein te kijken. Sommige gebouwen staan al jaren leeg. Veel locaties zijn geschikt om permanente of tijdelijke woningen neer te zetten. Natuurlijk energieneutraal! We komen dus niet aan de prachtige natuur om ons heen, zoals de Uithoornse polder en het Groene Hart.

Gemeentebelangen: ONEENS

Gemeentebelangen kiest voor een groene en duurzame woonomgeving voor onze inwoners. Door voldoende openbare ruimte te hebben voor recreatie, sport en ontspanning blijven Uithoorn en De Kwakel prettig om in te leven. De vraag naar woonruimte in onze regio en gemeente is groter dan het aanbod en voor grootschalige nieuwbouw zijn niet direct locaties voorhanden. We zullen dus creatief moeten zijn met de beperkte beschikbare ruimte en bereid zijn om na te denken over herindeling van bepaalde gebieden. Een voorbeeld hiervan is onderzoek naar het huidige bedrijventerrein in Uithoorn; het vrijwillig verhuizen van bestaande bedrijven naar gebieden waar woningbouw niet is toegestaan vanwege Schiphol kan hier ruimte creëren voor woningbouw. Daarnaast betekent creativiteit voor Gemeentebelangen ook dat er wordt gekeken naar woonvormen die ruimtebesparend kunnen werken, waardoor woningen beter benut kunnen worden. Hierbij valt te denken aan meerdere jongeren die samen één woning betrekken (zgn. 'friends-contracten') of tijdelijke huur voor jongeren die anders lang op de wachtlijst moeten.
Uitgangspunt voor Gemeentebelangen is dat er gebouwd wordt waar vraag naar is. Hiervoor moeten de woonbehoeften van onze inwoners bekend zijn, zodat ontwikkelingen snel gevolgd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn een locatie beschikbaar maken voor Tiny houses en meer mogelijkheden voor doorstroming van middeninkomens.