Stelling 2: ' Overlast Schiphol'


UITHOORN In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Uithoorn de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De tweede stelling luidt:

' Uithoorn moet meer doen om de overlast van Schiphol tegen te gaan'

VVD: EENS

Uithoorn moet krachtig stelling nemen naar Schiphol en het Rijk. De leefbaarheid staat zwaar onder druk, niet alleen in Uithoorn, maar ook de omliggende gebieden. Uithoorn is constructief maar duidelijk: afspraak is afspraak, Schiphol regel het! Wat wij willen is sneller stijgen en rechtdoor vliegen, zodat er niet over Uithoorn gedraaid wordt.

Groen Uithoorn: EENS

Maar dan wel samen met Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen. We gaan niet, zoals nu, als een Don Quichote tegen de windmolens vechten. We moeten niet verwachten dat we veel kunnen bereiken tegen Schiphol, maar wel alles doen om samen met Schiphol de overlast te beperken. Bijvoorbeeld isolatie van woningen et cetera, en niet meer bouwen waar het niet gezond is om te wonen!

Ons Uithoorn: EENS

Onze inwoners ervaren in toenemende mate overlast van de Luchthaven Schiphol. Dit blijkt onder andere uit de enorme stijging van het aantal klagers en klachten uit Uithoorn en De Kwakel. De groei van het aantal vliegbewegingen, in combinatie met het gebruik van de ‘Aalsmeerbaan’ is de belangrijkste oorzaak van de toename van deze overlast. Ons Uithoorn trekt al langere tijd gezamenlijk op met de andere raadsfracties en het college, om onze stem nadrukkelijker te laten horen richting luchtvaartsector en landelijke politiek. Zo hebben we in niet mis te verstane woorden aan Schiphol duidelijk gemaakt dat de huidige situatie voor Uithoorn en De Kwakel onacceptabel is. Dat de balans tussen het economische belang van de luchthaven en de leefbaarheid voor onze inwoners volledig naar de verkeerde kant is doorgeschoten. Ons uitgangspunt is: ‘de hinder moet minder’. Van Ons Uithoorn kunt u verwachten hiermee door te gaan. U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan de strijd om overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo kunt u via internet een vraag of klacht indienen bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Bezoek hiervoor www.bezoekbas.nl.

CDA: EENS

Het CDA stelt vast dat Schiphol zich niet gedraagt als een goede buur. Schiphol buigt afspraken om en houdt geen rekening met haar buren, de mensen hebben er last van en lijden er onder. De maat is vol. Genoeg is genoeg, Schiphol kan zo niet verder groeien. Uithoorn moet dat veel duidelijker laten weten! De "stille diplomatie" en de vriendelijke toon werken niet. Het CDA vindt dat een duidelijker signaal moet worden afgegeven en dat er veel harder stelling moet worden genomen. Het CDA Uithoorn-De Kwakel wil de overlast kwijt en de werkgelegenheid behouden stem dus CDA als u om Uithoorn en de Kwakel geeft.

PvdA: EENS

Uithoorn en De Kwakel worden ernstig gehinderd door de geluidsoverlast van Schiphol. Men zegt dat de vliegtuigen stiller worden, maar stil is niet echt het juiste woord om vliegtuiggeluid te beschrijven. Schiphol is enorm gegroeid de laatste jaren. In 2008 kwamen er zo’n 38.000 startende vliegtuigen over Uithoorn en De Kwakel, in 2017 waren dat er bijna 70.000. Dus ja, Uithoorn moet meer doen om de overlast tegen te gaan. De Uithoornse gemeenteraadsfracties werken samen in een werkgroep om druk uit te oefenen op Den Haag. De regering en de Tweede Kamer besluiten of Schiphol mag groeien of niet, en of er rekening wordt gehouden met de mensen die er wonen. Het kabinet vindt dat Schiphol mag groeien in balans met de omgeving. Wat ons betreft is die balans verstoord en de hinder veel te groot, dus er is werk aan de winkel. In de komende periode is het onze taak om Den Haag er van te overtuigen dat er niet meer, maar minder over de Aalsmeerbaan gevlogen moet worden. Overigens veroorzaakt vliegen niet allen geluidhinder, maar ook luchtvervuiling en CO2 uitstoot. Het is beter om te investeren in snelle spoorverbindingen dan de luchtvaart te laten groeien.

DUS!: EENS

In 2020 wordt landelijk een nieuwe luchtvaartnota opgesteld. Daarin worden afspraken vastgelegd over de ontwikkelingen van Schiphol tot 2040. De landelijke overheid wil daarin de focus leggen op hinderbeperking in plaats van het aantal vliegbewegingen. DUS! wil geen verdere groei van het aantal vliegbewegingen, 500.000 vliegbewegingen per jaar is meer dan genoeg. DUS! wil dat Schiphol zich houdt aan de afspraken in het Alders Akkoord. DUS! wil verder met de Werkgroep Schiphol. In deze werkgroep zetten alle fracties van de gemeenteraad zich gezamenlijk in om de overlast van Schiphol tegen te gaan. Door onze krachten op deze manier te blijven bundelen blijft de opgedane kennis en ervaring voor de nieuwe raad beschikbaar. Verder willen wij meer contact zoeken met de bewoners, de omliggende gemeenten, belangen- en milieuverenigingen, provincie en onze landelijke partijen GroenLinks en D66 om de landelijke besluitvorming te beïnvloeden. DUS! wil dat de cijfers van de Milieu Effect Rapportage over o.a. ultrafijnstof en geluidsoverlast openbaar, inzichtelijk en controleerbaar zijn. Want op dit moment is dat in onze ogen volstrekt onvoldoende.

Gemeentebelangen: EENS

Gemeentebelangen erkent het belang van Schiphol voor de lokale gelegenheid, tegelijkertijd vinden wij dat Schiphol zich als een verantwoordelijke buurman moet gaan gedragen. De afspraken die in 2008 zijn gemaakt worden slechts deels nagekomen waardoor er van vermindering van geluidshinder in onze gemeente weinig is te merken. Niet alleen in de beleving van onze inwoners, maar ook de gemeten waarden, tonen aan dat de geluidshinder de afgelopen jaren fors is toegenomen. Overschrijdingen van de geluidswaarden op het meetpunt ten noorden van Uithoorn worden al jaren gedoogd en het is tijd dat de inspectie hier weer gaat handhaven op de gemaakte afspraken. Een eigen onderzoek van de gemeente naar mogelijkheden tot aanpassing van de vliegroutes boven Uithoorn en De Kwakel heeft onze steun, er vanuit gaande dat veel inwoners hierdoor minder geluidshinder gaan ondervinden. De afgelopen periode is er vanuit de raad een werkgroep opgezet die zich specifiek bezig houdt met Schiphol. Gemeentebelangen heeft hier vanaf het begin aan meegedaan en zal dit ook de komende periode blijven doen en zo te proberen om de geluidshinder terug te dringen!