Stelling 3: ' Wijken-beleid'

UITHOORN In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Uithoorn de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 
De derde stelling luidt:

'De gemeente heeft teveel aandacht voor Thamerdal en Europarei. Andere wijken komen daardoor aandacht tekort'

VVD: EENS

De VVD wil een evenwichtige spreiding van de voorzieningen over de wijken. In Meerwijk en de Legmeer is er nagenoeg geen enkele voorziening met een buurtkarakter. De vergrijzing neemt met name in deze wijken toe en er is dus ook behoefte aan een buurthuiskamer. Het kan niet zo zijn dat de gemeente in deze wijken met veel eigen huizen bezit alleen maar OZB komt ophalen en vervolgens niets in duurzame leefbaarheid van deze wijken investeert.

Groen Uithoorn: ONEENS

Groen Uithoorn heeft de indruk dat alle wijken onvoldoende aandacht krijgen. Wij vinden dat het groenonderhoud in alle wijken beter moet. Dit geldt ook voor het onderhoud van de wegen. Zorg ook  veilige fietsroutes voor kinderen en veilige oversteekplaatsen bij Watsonweg, N196 en bij rotondes dorpscentrum en medisch centrum.

Ons Uithoorn: ONEENS 

Andere wijken krijgen ook de nodige aandacht. We denken bijvoorbeeld aan De Legmeer, waar nieuwe woonwijken zijn/worden ontwikkeld (Park Krayenhoff, Legmeer-West en Kootpark) en de haalbaarheid van een derde sporthal wordt onderzocht. In De Kwakel is de verkeersinfrastructuur aangepakt en zijn/worden nieuwe woonwijken ontwikkeld (De Oker, Rietkraag, Iepenlaan). En ook de ontwikkeling van het Dorpscentrum krijgt veel aandacht.
Eind 2017 heeft Ons Uithoorn ingestemd met investeringen in Thamerdal (een gymhal voor Het Duet en een multifunctioneel gebouw) en een nieuwe sporthal De Scheg bij Europarei. Niet alleen de kinderen in deze wijken zullen hiervan profiteren, maar ook diverse sportverenigingen en maatschappelijke instellingen uit Uithoorn.

CDA: ONEENS

Het CDA is er voor alle Uithoornaars en ook voor de Kwakelaars natuurlijk. In Europarei en Thamerdal hebben een aantal projecten veel bestuurlijke aandacht gevraagd in de afgelopen periode, dat is klip en klaar. Die aandacht werd nog eens versterkt in de media. De extra aandacht was terecht vanwege de leeftijd en de acute problematiek die verder uitstel niet kon dulden. Soms is dat nodig, maar niet altijd, nu de problemen zijn geadresseerd en onder handen worden genomen zal er de komende periode sprake zijn van een meer evenwichtige aandachtsverdeling. Zeker met het CDA in het bestuurscollege, stem daarom CDA als u om de hele gemeente Uithoorn en de Kwakel geeft.

PvdA: ONEENS

De sportvoorzieningen in Zijdelwaard (De Scheg) en Thamerdal (de gymzaal bij de Bovenboog) zijn verouderd en moeten vervangen worden. Daarom komt er een nieuwe gymzaal bij basisschool Het Duet en De Scheg wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Ook het Buurtnest wordt gesloopt, en de oude school De Bovenboog wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. Daarmee verdwijnen de ruimtes voor sociaal maatschappelijke voorzieningen en buurtactiviteiten. Omdat dat niet wenselijk is, wordt er bij Het Duet naast een nieuwe gymzaal ook een buurthuis gebouwd. In de nieuwbouw van De Scheg komt niet alleEn ruimte voor sport en spel, maar ook voor de activiteiten die nu in het Buurtnest plaatsvinden.
In de wijk Thamerdal groeit 20% van de kinderen op in armoede. Ook in Europarei wonen meer inwoners die wat extra ondersteuning nodig hebben dan in de rest van de gemeente. Zo heeft iedere wijk zijn eigen kenmerken en aandachtspunten. Het is toeval, dat juist in deze wijken vernieuwing van de sportaccommodaties aan de orde is. Maar het is ook terecht dat de gemeente hier zorgt voor goede maatschappelijke voorzieningen. Het is onjuist om te stellen dat andere wijken daardoor aandacht te kort komen.

DUS!: ONEENS

DUS! is voor vraaggericht werken. Dat betekent voor zorg en welzijn dat voorzieningen aansluiten bij wat de mensen in een wijk graag willen en nodig hebben. In Europarei en Thamerdal is de vraag naar voorzieningen en de noodzaak van zorg op dit moment hoger dan in andere buurten. Logisch dus dat daar veel activiteiten zijn. Inwoners kunnen dichtbij huis terecht voor ondersteuning. Door samen in een gebouw te zitten, werken organisaties goed samen. Juist door deze samenwerking is veel resultaat bereikt. Om dit te borgen en voorzieningen nabij te houden heeft DUS! zich erg ingezet voor buurthuizen in beide wijken, waar allerlei activiteiten plaatsvinden en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Met resultaat!
Een mooie samenwerking kan ook straks ontstaan als het sociaal loket en Uithoorn voor Elkaar in het gezondheidscentrum worden gehuisvest. 
Wat er nodig is in een wijk, kunnen de bewoners zelf het beste bepalen. Zo is de buurtkamer in De Kwakel ontstaan. Als in andere wijken meer behoefte aan zorg en welzijn ontstaat, wil DUS! dat de gemeente samen met inwoners kijkt wat gewenst is en hoe dat te realiseren is. Zo kan het zijn dat in elke wijk een ander aanbod is, aansluitend op de behoeftes van de inwoners. 

Gemeentebelangen: ONEENS

Gemeentebelangen vindt dat elke wijk de aandacht moet krijgen die het nodig heeft. Naar onze mening gebeurt dit op het moment ook, alleen vragen sommige (delen van) wijken om meer inzet dan andere. 
Wijkorganisaties vervullen een belangrijke rol in het contact tussen inwoners en gemeente en dienen daarom ondersteund te worden. Goede voorbeelden hiervan zijn de buurtbeheren in De Legmeer, Zijdelwaard en De Kwakel. Door buurtbewoners op de hoogte te houden via bewonersoverleggen ontstaat er meer betrokkenheid bij de wijk en bereidheid om zich in te zetten voor de eigen woonomgeving. 
Buurthuizen in de wijk zijn een prima manier om kleinschalige activiteiten op sociaal en cultureel gebied te kunnen organiseren. Daarnaast kunnen (buurt)bewoners elkaar hier ontmoeten en hun sociale contacten onderhouden. Initiatieven zoals de Huiskamer van de Buurt en de Koffiekamer zijn hier mooie voorbeelden van en moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. 
Een schone en veilige woonomgeving is voor iedere wijk belangrijk voor een prettige leefomgeving. Voor Gemeentebelangen betekent dit dat in iedere wijk hetzelfde niveau wordt nagestreefd en dat hiervoor maatwerk geleverd wordt door de gemeente. Initiatieven van buurtbewoners om in de eigen wijk te helpen met onderhoud moeten hierbij serieus opgepakt worden.