Stelling 4: ' Duurzaamheid'

UITHOORN In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Uithoorn de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 
De vierde stelling luidt:

'De gemeente moet meer doen om de duurzaamheidsambities waar te maken'

VVD: ONEENS

De gemeente Uithoorn is te klein om zelfstandig grote projecten te initiëren. Dat zal in regionaal verband moeten. Voorbeeldgedrag door de gemeente leidt meestal tot kostbare symboolpolitiek waar de burgers vervolgens financieel voor opdraaien.
De duurzaamheidsambities zullen voornamelijk door technische innovaties en landelijke wetgeving worden gerealiseerd. Alleen een faciliterende rol voor initiatieven van burgers en bedrijven die economisch interessant zijn. Dan draagt het pas echt bij aan een beter milieu.

Groen Uithoorn: EENS

Minder auto's, minder vrachtauto's en meer fietsen! Er ligt veel te veel asfalt in Uithoorn. We zijn een soort verkeersplein voor doorgaand verkeer geworden Minder auto's betekent minder fijnstof. Ook zijn wij voorstander van zo snel mogelijk gasloos nieuwbouwen en meer promotie en subsidie voor energiebesparing door de gemeente. 

Ons Uithoorn: EENS

Wat betreft afvalscheiding kunnen en moeten nog de nodige stappen gezet worden. Het Rijk heeft de ambitie dat in 2020 nog maar 100 kg restafval per inwoner verbrand hoeft te worden. In onze gemeente zaten we in 2016 op 249 kg restafval per inwoner. Dat betekent dat wij ons nog beter moeten inspannen om ons afval te scheiden.
De gemeente moet inwoners duidelijk uitleggen waarom het belangrijk is om afval beter te scheiden. Ook moet de gemeente nog ondergrondse containers aanleggen in Zijdelwaard en Thamerdal/Dorpscentrum. In 2016 is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het (rest-)afval in de ondergrondse containers. Hieruit bleek dat (gemiddeld!) de inwoner nog beter kan scheiden. Het percentage tuinafval in de ondergrondse containers was 54% (!), terwijl dat eigenlijk apart ingeleverd moet worden. Hetzelfde geldt voor PMD (15,3%), papier (8,7%), textiel (3,9%) en glas (2,8%). Conclusie: de inwoners zelf kunnen ook meer doen!
Mogelijk komen op korte termijn nieuwe maatregelen in beeld om milieudoelstellingen te halen. In principe staat Ons Uithoorn daar positief tegenover.
 
CDA: EENS

Het CDA is het roerend met deze stelling eens. Het stoort het CDA dat er zo weinig aan duurzaamheid wordt gedaan in Uithoorn. Het CDA heeft een contourenplan waarbij het CINDU terrein wordt gesaneerd en in plaats van dat het daarna 'moet rusten' wil het CDA dit terrein omvormen tot een groot zonne-energiepark dat als een Publiek Privaat Project wordt gemanaged en waarbij de inwoners van Uithoorn en de Kwakel kunnen meeprofiteren. Het CDA is een groot voorstander van Betaalbaar Gasloos en ziet graag dat Uithoorn én de Kwakel hierin een voorbeeldige rol gaan krijgen. 
Het CDA wil dan ook graag op korte termijn een project opstarten: betaalbaar Gasloos dat leidt tot een beter milieu met minder CO2 afgifte. Hierdoor ontstaat een betere woonomgeving, met bovendien lagere energielasten voor de bewoners. Want één ding is wel duidelijk: het aardgas zal in de komende jaren een veel te duur en exclusief product gaan worden, dat het gemiddelde huishouden zich niet langer kan veroorloven. Kies daarom CDA als u om het milieu en Uithoorn en De Kwakel geeft.

PvdA: EENS

Duurzaamheid is belangrijk. Onze kinderen moeten zeker kunnen zijn van een gezonde toekomst. De verduurzaming gaat nu te traag, er is versnelling nodig. De PvdA wil voor de komende raadsperiode een ambitieus duurzaamheidsplan. Onderdelen daarvan kunnen zijn: gasloos en energieneutraal bouwen; energieneutraal maken van bestaande woningen en gebouwen; zonneweides in beperkingsgebied rond Schiphol aanleggen; nieuwe afspraken met Eigen Haard over zonnepanelen op huurwoningen; andere vormen van energie-opwekken, isolatie en energiebesparing; investeren in schoon vervoer. 
Wij willen geen verdere groei van Schiphol. Naast ernstige geluidshinder veroorzaakt de luchtvaart ernstige vervuiling en CO2 uitstoot. 
Ook vervuiling door plastic vormt een bedreiging voor de gezondheid van mens en dier. Er moet meer gedaan worden aan het voorkomen van zwerfafval: ondergronds opslaan van PMD in plaats van in zakken; statiegeld op flesjes en blikjes en het aanspreken van producenten en fastfood ketens op hun verantwoordelijkheid. Daarnaast blijven opruimacties noodzakelijk.
Binnenkort valt een definitief besluit over de verkoop van de aandelen Eneco. Eneco werkt concreet aan de verduurzaming van Nederland. De PvdA wil dat de gemeente daaraan bijdraagt door de aandelen te behouden.

DUS!: EENS

In 2040 energieneutraal, dat is wat er in de regio Amstelland is afgesproken. Een ambitie die DUS! van harte onderschrijft. Deze is immers noodzakelijk omdat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid van de wereld. Het zal leiden tot grote migratiestromen met alle ontwrichtingen van dien. Tevens zijn de gevolgen groot voor de diversiteit van flora en fauna.
We moeten streven naar een volledig circulaire economie met als gunstig neveneffect nieuwe kansen voor werkgelegenheid. 
De eerste stappen worden gezet nu de urgentie steeds duidelijker wordt. Het bedrijfsleven is al actief met vernieuwende producten en burgers zetten zich steeds meer in door afval te scheiden en over te schakelen naar duurzame energie. Er zijn echter grotere inspanningen van de gemeenschap noodzakelijk. Landelijk zijn er diverse initiatieven, maar ook gemeenten en burgers moeten 'aan de bak'. 
DUS! heeft een traditie op het gebied van milieu. Duurzaamheid zit in onze naam en genen. 
DUS! wil dat de gemeente het proces richting circulaire economie op alle fronten faciliteert. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld energieneutrale gebouwen, energieopwekkende glastuinbouw, biomassacentrale, slimmer vervoer, gebruik zonnepanelen, verduurzaming van de industrie. 
DUS! wil dat de gemeente met werkgevers, met inwoners, met organisaties én met de regio een krachtige inspanning pleegt om energieneutraal te worden.

Gemeentebelangen: EENS

Duurzaamheid is voor Gemeentebelangen geen ambitie meer, maar een vast onderdeel bij het opstellen van beleid. In deze regio is de druk op onze woonomgeving, door onder andere woningbouw en de aanleg van infrastructuur, groot. Er zullen zorgvuldige keuzes gemaakt moeten worden waarbij ons uitgangspunt een groene en duurzame leefomgeving is. 
Om dit te kunnen bereiken zullen wij ons blijven inzetten voor een verbetering van het onderhoud van de buitenruimte en zien wij graag meer groene plekken in de gemeente. Om de luchtkwaliteit te verbeteren dient niet alleen de uitstoot van (ultra)fijnstof minder te worden, maar moet ook worden ingezet op bomen en planten die deze stoffen kunnen absorberen.  
Op het gebied van energietransitie wordt het tijd dat de gemeente meer het voortouw gaat nemen. Door voorlichting te geven aan inwoners over besparing op energieverbruik en door het zelf opwekken van energie te stimuleren moet hier de komende jaren meer bereikt worden. Daarnaast is een vooruitstrevende aanpak nodig om toe te werken naar een gasloos Uithoorn en De Kwakel. 
Faciliteiten voor de elektrische fiets zoals bijvoorbeeld laadpalen en inzetten op elektrisch openbaar vervoer geven de mogelijkheid om de auto te laten staan en op een duurzamere manier te reizen.