Stelling 6: 'Sociale huurwoningen'

UITHOORN In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Uithoorn de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De zesde stelling verschijnt alleen hier op de site (we wilden de krant eerder drukken, maar dat kan logistiek niet) en luidt:

'Er moeten meer (sociale) huurwoningen komen en inwoners moeten voorrang krijgen'

VVD: ONEENS

Er zijn genoeg sociale huurwoningen in Uithoorn. Zeker als scheefwonen beter wordt aangepakt. Wel moeten er meer huurwoningen komen voor hardwerkende mensen die net boven sociale huur verdienen. Dit is belangrijker dan het verspreiden van sociale huur over wijken. Dat is duur, voegt niets toe en moet direct stoppen!

Groen Uithoorn: EENS

Wij willen samen met onze buurgemeenten meer koop- en huurwoningen gaan bouwen. Voor alle groepen is er momenteel woning schaarste. Dit geldt voor starters die willen kopen, net zoals voor mensen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning en moeten huren in de vrije sector. Groen Uithoorn wil kantoorgebouwen ombouwen naar appartementen(net zoals in Amstelveen). En bouwen op vrijgekomen 'inpaslocaties' zoals op de plek van de oude school 'De Dolfijn' op de hoek van de Johan de Wittlaan/Christinalaan en de kerk 'De Schans'. Heroverweeg daarnaast de sloop van de laatste flat. Groen Uithoorn heeft destijds ook tegen de sloop van de drie flats gestemd.

Ons Uithoorn: EENS

In Uithoorn en De Kwakel zijn de woningprijzen enorm gestegen en zit de woningmarkt helemaal vast. Met name voor starters, spoedzoekers (zoals in geval van scheiding) en middeninkomens zijn weinig geschikte, betaalbare woningen. Er is weinig doorstroom en nog steeds een lange wachtlijst voor sociale huurwoningen. Senioren, die kleiner willen wonen, kunnen in Uithoorn niet of bijna niet terecht. Soms moeten zij noodgedwongen verhuizen naar een andere gemeente.
Ons Uithoorn wil dat het aanbod van sociale huurwoningen wordt vergroot. Dit kan door 'scheef wonen' terug te dringen en met Eigen Haard prestatieafspraken te maken over minimum aantallen sociale huurwoningen. Bij nieuwbouwprojecten dient te worden gestreefd naar voldoende aanbod van betaalbare huur- en koopwoningen voor lage en middeninkomens.
Met inachtneming van de bestaande regels moeten we proberen inwoners uit Uithoorn en De Kwakel voorrang te geven.
 
CDA: EENS

Het CDA ziet graag een vernieuwend beleid van de gemeente dat inspeelt op de dringende behoefte aan betaalbare woonruimte, maar dat ook recht doet aan het behoud van de culturele en historische contouren van de gemeente. 
Om de doorstroming te bevorderen wil het CDA vooral werk maken van betaalbare woningen in het zogenaamde middensegment (zowel koop- als huur). Hiermee kan de doorstroming worden bevorderd en wordt het ook voor jongeren en starters haalbaar om zich in Uithoorn of De Kwakel te (blijven) vestigen.
De gemeente moet proactief bijdragen aan een goede oplossing van een vaak vastgelopen woningmarkt. Daarvoor bieden inspanningen als tijdelijk en modulair bouwen goede uitkomsten. Waar mogelijk stimuleert de overheid publiek-private samenwerking die deze bouwvormen tot gevolg kan hebben.
Wij zetten in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen met plezier kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot maatschappelijke accommodaties) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent.

PvdA: EENS

Er moeten zeker meer betaalbare woningen komen. De wachttijd voor sociale huur is te lang en er is steeds meer vraag. Het weren van scheefwoners is geen oplossing; hun inkomen is te hoog voor de sociale sector maar vaak te laag voor de vrije sector. Mensen met een middeninkomen moeten ook terecht kunnen in een woning met een gereguleerde huur, anders vallen zij tussen de wal en het schip. De woningcorporatie is de beste partner om die woningen te bouwen en te beheren.  
De gemeente moet zorgen dat er niet alleen meer huurwoningen, maar ook betaalbare koopwoningen komen. Bestaande woningen zijn vaak te duur voor starters en is er veel meer eigen geld nodig. Voor jongeren zonder rijke ouders is het bijna onmogelijk geworden om in Uithoorn of De Kwakel nog een huis te kopen. 
Een voorrangsregel voor inwoners uit de eigen gemeente is lastig. Het moet ook mogelijk blijven om ergens anders te gaan wonen. Wel goed is de afspraak dat een koper van een huis er zelf gaat wonen en het beperken van vakantieverhuur. Een huis is om in te wonen en niet om aan te verdienen.

DUS!: EENS

DUS! wil voldoende woningen in de sociale sector, van goede kwaliteit, energiezuinig en verspreid in alle wijken. Het aantal sociale woningen mag dus zeker niet afnemen. DUS! is daarom tegen verkoop van deze woningen en voor de bouw van sociale woningen bij nieuwbouwprojecten.DUS! is voor meer huur- en koopwoningen voor mensen met middeninkomens. Mensen die geen torenhoge huur kunnen betalen of een dure woning kunnen kopen, kunnen zo ook prettig wonen. Ook bevordert dat de doorstroming vanuit de sociale woningbouw. Het is dan wel noodzakelijk dat de huurverhoging aan banden wordt gelegd, om te voorkomen dat ze alsnog onbetaalbaar worden.DUS! is voor vernieuwing in de woningmarkt. Niet alleen maar villa's, flats of rijtjeshuizen. We zijn voor huizen in alle prijsklassen voor bijvoorbeeld ouderen die kleiner willen wonen, voor mensen die mantelzorg verlenen, voor gezinnen die bij elkaar willen wonen of mensen die graag een 'tiny house' willen. Uiteraard energieneutraal. Ook zijn we voor het ombouwen van lege kantoorpanden op het bedrijventerrein. En dit alles natuurlijk samen met (toekomstige) bewoners.

Gemeentebelangen: ONEENS

Gemeentebelangen ziet liever dat er voor alle inwoners passende woonruimte voorhanden is in onze gemeente. Om dit vraagstuk op te lossen moet er niet alleen naar de (sociale) huurwoningen gekeken worden, maar moet er gekeken worden naar de vraag naar woonruimte op dit moment en hoe hier op kan worden ingespeeld. De uitwerking hiervan kan bijvoorbeeld liggen in tijdelijke woningen of woonruimte delen met meerdere bewoners mogelijk maken. 
Uit onderzoek is gebleken dat Uithoorn en De Kwakel het hoogste percentage sociale huurwoningen in de regio heeft en dat het toevoegen van meer van deze woningen geen oplossing is voor de woonbehoefte in onze gemeente. Meer woningen toevoegen in het middensegment om doorstroming vanuit de sociale huurwoningen op gang te brengen biedt hier meer kans van slagen. 
Daarnaast is er specifieke aandacht nodig voor woonruimte voor jongeren om te voorkomen dat zij onze gemeente gaan verlaten. Gemeentebelangen ziet daarom graag dat er meer woningtypen gebouwd gaan worden die te betalen zijn voor deze doelgroep en dat de gemeente binnen de bestaande regels probeert om deze woningen voor jongeren beschikbaar te maken. Voorrang voor inwoners is wettelijk niet toegestaan, maar binnen deze wetgeving voorziet het huidige actieplan wonen wel in een behoefte waarbij inwoners van onze gemeente in het voordeel zijn.